Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter

Ursprunglig

Color Cover. Geschwinde, ihr wirbelnden Winde, BWV 201. Vocal Scores. Bach, Johann Sebastian.

Översättning

Color Cover. Geschwinde, hennes virvlande vindar, BWV 201. Vocal Scores. Bach, Johann Sebastian.